พระราโชวาท ในโอกาสที่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเข็มวิทยฐานะ และผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4 เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
ในโอกาสที่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเข็มวิทยฐานะ
และผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4
เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับศาลรัฐธรรมนูญ
และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กับมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร
นิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 4 ในวันนี้.
การศึกษาอบรมตามหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย มีจุดมุ่งหมายสำคัญ
ที่จะอำนวยความรู้ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองของประเทศไทย ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักนิติธรรม
หลักประชาธิปไตย และหลักสิทธิมนุษยชนที่ถูกต้อง. บัดนี้ ท่านทั้งหลายต่างผ่านการศึกษาอบรม
มาแล้ว ถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงควรถือเป็นภาระหน้าที่
อย่างสำคัญ ที่จะเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน และปฏิบัติสร้างเสริมการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของเรา ให้พัฒนาไปในวิถีทางที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรม
เพื่อยังประโยชน์อันพึงประสงค์ คือความมั่นคงผาสุกเป็นยุติธรรม ให้เกิดแก่ประเทศและประชาชน
อย่างแท้จริง.
ขออวยพรให้ทุกท่านมีความเข้มแข็งและเฉลียวฉลาดหนักแน่น ทั้งในความคิดจิตใจ
และการกระทำทุกสิ่ง เพื่อจักได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งให้ประสบ
แต่ความสุขความเจริญจงทุกเมื่อทั่วกัน.