พระราโชวาท ในโอกาสที่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 21 เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561

สำเนา
พระราโชวาท
ในโอกาสที่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 21
เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการอบรม
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 21 ในวันนี้.
กระบวนการยุติธรรม เป็นกระบวนการสำคัญที่อำนวยประโยชน์ในการจรรโลง
รักษาความสงบมั่นคงของประชาชนและประเทศชาติ. แต่ประโยชน์ดังกล่าวนั้นจะบังเกิดขึ้นได้
แท้จริงหรือไม่ เพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ประกอบพร้อมกันหลายส่วน ทั้งตัวบทกฎหมาย ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย และสำคัญที่สุด ก็คือความรู้ความสามารถและความยุติธรรมเที่ยงตรงของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม. การที่ทางราชการได้จัดให้ท่านทั้งหลาย ซึ่งเป็น
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ได้เข้ารับการอบรมเป็นพิเศษ
เช่นนี้ จึงมีความจำเป็นและมีประโยชน์มาก. ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมด้วยกับผู้สำเร็จการอบรม
และหวังว่าทุกท่านจะได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ และโดยความถูกต้อง
เป็นธรรม เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมของไทย อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนทุกคนได้
โดยเสมอหน้า อันจะนำมาซึ่งความเจริญมั่นคงและความร่มเย็นเป็นปรกติสุขของชาติบ้านเมือง.
ขออวยพรให้ผู้สำเร็จการอบรมทุกคน และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน มีความก้าวหน้า
รุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่การงาน สมตามปณิธานปรารถนา.