พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563 ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย วันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565

วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2565

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563
ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย
วันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565
————————-

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ในฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นบัณฑิตในทางวิชาชีพหรือนักปฏิบัติการ ซึ่งจะต้องทำงานและแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เป็นปรกติ ย่อมต้องรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ. การศึกษาค้นคว้าที่สำคัญอย่างแรก คือการศึกษาในศาสตร์สาขาวิชา ได้แก่การฝึกฝนค้นคว้าวิชาเฉพาะของตนให้เชี่ยวชาญและแตกฉาน. นอกจากนี้ ทุกคนยังจำเป็นต้องศึกษาให้ทราบถึงวิทยาการสาขาอื่น ๆ ตลอดจนความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสภาวะและวิวัฒนาการของบ้านเมืองและสังคมในทุกแง่มุมด้วย เพื่อช่วยให้มีทักษะในการดำรงชีวิต สามารถมองเห็นและเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนถูกต้อง. จึงขอให้บัณฑิตตั้งใจศึกษาหาความรู้ให้ได้ครบถ้วนดังที่กล่าว จะได้นำวิชาการในด้านของตน ประสานเข้ากับวิชาการด้านอื่น ๆ อย่างสอดคล้องเหมาะสม เพื่อพัฒนาบ้านเมืองของเราให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน มีความรุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีทั่วกัน.