พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2565

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประจำปีการศึกษา 2562
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565
————————-

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ความสำเร็จทางการศึกษาที่บัณฑิตได้รับนั้น เป็นปัจจัยสำคัญที่จะเกื้อกูลให้แต่ละคนมีความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน และในการดำเนินชีวิตต่อไปภายหน้า. การสร้างสรรค์ความสำเร็จดังกล่าว นอกจากจะต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ในสาขาวิชาที่แต่ละคนเล่าเรียนมาแล้ว ปัจจุบันความรู้ด้านเทคโนโลยียังเข้ามามีส่วนอย่างมาก ทั้งในชีวิตประจำวันและในกิจการงานทุกอย่าง.
เทคโนโลยีเหล่านี้แม้จะมีประโยชน์มากเพียงใด แต่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้เป็นสำคัญ. บัณฑิตจึงควรศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจชัดและเชี่ยวชาญชำนาญ เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และบังเกิดประโยชน์สูงสุด. ข้อสำคัญ พึงระลึกไว้เสมอว่า การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงนั้น ต้องมีคุณธรรมกำกับประคองทุกเมื่อ จะได้ไม่เกิดเป็นโทษเสียหายแก่ผู้อื่นและสังคมส่วนรวม. หากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปยึดถือปฏิบัติ ก็เชื่อว่าจะสามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตและกิจการงานได้ ดังที่ตั้งใจมุ่งหมาย.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุขและความสำเร็จสมประสงค์จงทั่วกัน.