พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2565

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2565

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันศุกร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕
————————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ข้าพเจ้า.
บัณฑิตทุกคน เมื่อสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ย่อมมีความพร้อมที่จะออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานต่าง ๆ ตามความรู้ความถนัดและความสามารถของตน.
ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมนั้น แต่ละคนต้องรู้จักนำหลักวิชาไปปรับใช้ พร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงพัฒนาตนพัฒนางานให้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น. ข้อสำคัญ ต้องประพฤติตนปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอ ที่จะไม่ให้กระทบกระเทือนหรือล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น อันจะทำให้เกิดความขัดแย้งแบ่งแยกกัน หากจะต้องมีความเห็นอกเห็นใจกัน และพร้อมที่จะร่วมมือร่วมความคิดกันสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้แก่ส่วนรวม. ถ้าทำได้ดังนี้ แต่ละคนก็จะดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานได้อย่างราบรื่น และบรรลุผลสำเร็จที่พึงประสงค์.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน มีความเข้มแข็งสมบูรณ์ด้วยกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญทุกประการทั่วกัน.