พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ.2565

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565
—————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย นับว่าเป็นผู้มีเกียรติอันน่าภาคภูมิใจ เพราะมีวิชาความรู้เป็นสมบัติประจำตน. วิชาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนนั้น เป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ทั้งในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้. แต่ละคนควรนำความรู้ไปใช้ด้วยความรักความพอใจ ความมุ่งมั่นพากเพียร ความเอาใจใส่รับผิดชอบ และวิจารณญาณ. กล่าวคือ ต้องมีความรักความพอใจและศรัทธาเชื่อมั่นในงาน และในสิ่งที่พิจารณาแล้วว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์. ต้องมีความมุ่งมั่นพากเพียร ที่จะปฏิบัติงานนั้นสิ่งนั้นให้สำเร็จลุล่วง. ต้องมีความเอาใจใส่รับผิดชอบ มีใจจดจ่อต่อหน้าที่ที่ต้องกระทำ. ต้องมีวิจารณญาณ หมั่นพิจารณาทบทวนงานที่ทำ รวมทั้งความประพฤติปฏิบัติของตนอยู่เสมอ จะได้นำความรู้มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาให้ดีให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป. ถ้าทำได้ดังนี้ บัณฑิตก็จะสามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน อันจะส่งผลให้สังคมส่วนรวมเจริญวัฒนาขึ้นได้อย่างยั่งยืน.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองทั้งในชีวิตและกิจการงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขความสวัสดีโดยทั่วกัน.