พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2565

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565
———————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
เป็นที่ทราบกันดีว่า ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านศิลปะสาขาต่าง ๆ และมีความเข้าใจถ่องแท้ในศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการปฏิบัติและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ตามสาขาวิชาที่แต่ละคนได้ศึกษามา. ในขณะเดียวกัน ยังต้องดำรงตนแบบผู้มีวัฒนธรรม คือประพฤติตนอยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงามด้วย. บัณฑิตทั้งหลายผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ จึงควรจะได้ภาคภูมิใจ แล้วตั้งใจประพฤติตนปฏิบัติงาน โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ให้ดำเนินไปในทางที่ดีที่เจริญ. แต่ละคนจะได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ในการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของเราให้เจริญวัฒนา เป็นสมบัติอันล้ำค่าคู่กับคนไทยและชาติไทยสืบไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน มีความสุขความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน.