พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563
ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2565
———————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ในวันนี้. ข้าพเจ้ายินดีที่ได้ทราบว่า กิจการของสถาบันมีความก้าวหน้ามาด้วยดีเป็นที่น่าพอใจ. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
บัณฑิตทุกคนได้สำเร็จการศึกษาโดยสมบูรณ์แล้ว ย่อมมุ่งหวังจะใช้วิชาความรู้ ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงรุ่งโรจน์ต่อไป. แต่การจะนำความรู้ไปใช้ให้สำเร็จผลแท้จริงนั้น จำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติและความสามารถในการปฏิบัติอีกหลายอย่าง เป็นเครื่องอุดหนุนส่งเสริมความรู้ของตนด้วย เช่น ต้องทำงานอย่างมีหลักการ มีเหตุผลที่ถูกต้อง มีระเบียบ เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ต้องมีความอุตสาหะพากเพียร ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา ทั้งต้องหมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ให้ลึกซึ้งและกว้างขวาง เพื่อนำไปใช้พัฒนาตนพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น. ข้อสำคัญ ต้องรู้จักควบคุมความคิดจิตใจให้สงบหนักแน่น ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในเหตุผลและข้อเท็จจริงของสิ่งต่าง ๆ เรื่องราวต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ ทำให้สามารถวินิจฉัยและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเป็นธรรม และเป็นประโยชน์แก่งานที่ทำอย่างสูงสุด. จึงขอให้บัณฑิตตั้งใจพยายามสร้างเสริมคุณสมบัติและความสามารถดังกล่าวนี้ แล้วนำไปใช้ในการประกอบอาชีพการงาน เพื่อแต่ละคนจะได้ประสบความสำเร็จ มีอนาคตอันแจ่มใส สามารถสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้สืบไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดี และสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาโดยทั่วกัน.