พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2563
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565
———————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓. ขอแสดงความยินดีชื่นชมต่อบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ข้าพเจ้า.

โลกปัจจุบันมีเรื่องพูดกันมาอยู่เรื่องหนึ่ง คือเรื่องความมั่นคง. ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงพื้นฐาน เช่น ความมั่นคงทางอาหาร อันจำเป็นแก่การดำรงชีวิต ไปจนถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร. บ้านเมืองใดมีความมั่นคงด้านต่าง ๆ ที่ดี จะสามารถพัฒนาเจริญก้าวหน้ามั่นคง ประชาชนอยู่เป็นสุขได้. เมื่อไตร่ตรองให้ลึกลงไป ความมั่นคงไม่ว่าด้านใด ๆ ย่อมต้องอาศัยวิชาความรู้เป็นพื้นฐาน จึงจะเกิดมีขึ้นได้. ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นปัจจัยสำคัญ อาจกล่าวได้ว่าเป็นหลักหรือเป็นฐานของความมั่นคงทุกด้าน. บัณฑิตทั้งหลายผู้สำเร็จการศึกษาวิชาการด้านต่าง ๆ ในวันนี้ ย่อมได้รับการศึกษาตั้งแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุด. ได้ร่ำเรียนวิชาความรู้ ได้ฝึกฝนให้ชำนาญ ครูบาอาจารย์ได้ตรวจสอบและอบรมให้ใช้ความรู้ในทางที่ถูกที่ควร. การทั้งปวงนี้คือการสร้างความมั่นคงทางปัญญาความรู้ อันถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดและเป็นกำลังของความมั่นคงด้านอื่นทั้งหมด.

บัณฑิตทั้งหลายจึงมีหน้าที่อันสำคัญ คือการสร้างความมั่นคงทางปัญญาความรู้ให้บ้านเมือง นับเป็นภาระที่หนักและจำเป็นยิ่งสำหรับประเทศชาติ. หากบัณฑิตทั้งหลายสำนึกทราบตระหนักว่ามีหน้าที่สำคัญนี้ บ้านเมืองก็จะได้มีความมั่นคงด้านต่าง ๆ ที่มีรากฐาน มีกำลังที่จะพัฒนาให้มั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้น และเป็นประโยชน์แก่ชนหมู่มากได้ เป็นบัณฑิตมีคุณสมบัติความสามารถ สมกับที่ได้ร่ำเรียนรับการอบรมในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทั้งปวง มีกำลังปัญญากำลังกายที่สมบูรณ์ มีจิตสำนึกที่จะทำหน้าที่ของบัณฑิตได้อย่างเต็มที่ เพื่อความสุขความเจริญของประชาชนและประชาชาติไทย และขอให้ท่านทั้งหลายผู้มาประชุมอยู่ ณ ที่นี้ มีความสุขความเจริญทั่วกัน.