พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2565

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีการศึกษา 2563
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565
———————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.

บัณฑิตทั้งหลายได้สำเร็จการศึกษาแล้ว เมื่อจะออกไปประกอบกิจการงาน ย่อมปรารถนาความสำเร็จและความมั่นคงก้าวหน้าด้วยกันทุกคน. การจะทำให้ได้ดังที่กล่าว ต้องอาศัยความรู้ในหลักวิชา ความรู้ความเข้าใจในงาน ตลอดจนความรู้รอบตัว เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ อีกทั้งแต่ละคนยังต้องฝึกฝนตนเอง ให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดี และมีความตั้งใจจริงเป็นเครื่องประกอบส่งเสริม. ข้อสำคัญ บัณฑิตพึงระลึกไว้เสมอว่า นอกจากจะต้องสร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแล้ว แต่ละคนยังมีหน้าที่ต่อส่วนรวม คือต้องเป็นทั้งกำลัง ทั้งผู้นำ ในการปฏิบัติพัฒนากิจการต่าง ๆ ของบ้านเมือง ให้มีความรุ่งเรืองและก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้นด้วย. หากบัณฑิตจะได้ตระหนักในหน้าที่ของตน แล้วร่วมมือกันสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติแล้ว บ้านเมืองเราก็จะมีความผาสุกร่มเย็น และมั่นคงยั่งยืนตลอดไป.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิต มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน.