พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ประจำปีการศึกษา 2563
ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564
————————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จอันน่าภูมิใจ.
บัณฑิตทั้งหลายเมื่อได้สมัครใจเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในสถาบันแห่งนี้ และตั้งใจศึกษาอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จนสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้ว เชื่อว่าแต่ละคนย่อมเห็นคุณค่าของการพัฒนาตนเอง ว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์ความสำเร็จ. ในวันรับปริญญานี้ จึงเป็นโอกาสอันดี ที่แต่ละคนจะได้คิดพิจารณาถึงการพัฒนาตนเองอีกขั้นหนึ่ง เพื่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงานต่อไปภายหน้า. การพัฒนาตนเองดังกล่าวนั้น ทำได้หลายทาง. ทางหนึ่ง คือด้วยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้นอยู่เสมอ เพื่อให้ทันการณ์ ทันงาน ทันโลก และเท่าทันความเปลี่ยนแปลง. ทางหนึ่ง คือด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานทุกฝ่ายทุกระดับ เพื่อให้เป็นผู้มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ. อีกทางหนึ่ง คือด้วยการสร้างสมอบรมคุณธรรม
ความสุจริต เพื่อให้เป็นผู้มีปัญญารู้คิดที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความเจริญก้าวหน้าได้แท้จริง. หากบัณฑิตจะได้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติ ก็จะเป็นประโยชน์แก่ตนเอง ตลอดถึงส่วนรวมและประเทศชาติอย่างยิ่ง.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนมีความสุขความสำเร็จทั้งในชีวิตและกิจการงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน.