พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2564

วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2564

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปีการศึกษา 2563
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2564
——————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
บัณฑิตทั้งหลายคงจะทราบดีอยู่แล้วว่า ในปัจจุบันนี้ การสื่อสาร มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของคนเรา. การที่วิทยาการ และนวัตกรรมด้านการสื่อสารเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นอันมาก ทำให้คนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกและรวดเร็ว จนดูเสมือนว่าโลกของเรา แคบลง. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ก็สามารถทำได้ในวงกว้าง ส่งผลดีทั้งในด้านเศรษฐกิจ การแพทย์ การสาธารณสุข การศึกษา เป็นต้น. อย่างไรก็ดี เราปฏิเสธไม่ได้ว่า ผลกระทบในทางลบก็มีมาก. ดังเช่นการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เกิดโทษ. บัณฑิตทุกคนได้รับการศึกษาอบรมมาดีแล้ว จึงต้องรู้จักใช้สติ ปัญญา และวิจารณญาณ ในการแยกแยะความถูกความผิด ความจริงความเท็จ ความควรไม่ควร. ข้อมูลข่าวสารใดที่น่าสงสัย ก็ยังไม่ควรเชื่อ แต่ต้องพิสูจน์หาข้อเท็จจริง. บัณฑิตต้องรู้ เท่าทันการสื่อสาร และใช้การสื่อสารด้วยความประสงค์ดี ใช้ในทางสร้างสรรค์ ในทางที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ แก่ตน แก่สังคม และแก่ประเทศชาติ. หากบัณฑิตทุกคนยึดถือปฏิบัติได้ดังนี้ ก็จะเท่ากับมีส่วนช่วยจรรโลงสังคม และประเทศชาติให้มีความสุขสงบ มีความเจริญมั่นคงและยั่งยืน.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิต ทั้งขอให้ผู้ที่มาพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดียิ่ง ๆ ขึ้นไป.