พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565

วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
วันพุธ ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕
—————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
บัณฑิตทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการศึกษา แต่ละคนคงจะได้นำความรู้ทั้งปวงที่เล่าเรียนมา ไปสร้างสรรค์ความสำเร็จในหน้าที่การงานต่อไป. แต่นอกจากความรู้ในหลักวิชาแล้ว การประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่ถูกต้อง ก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากต่อการสร้างสรรค์ความสำเร็จ. บัณฑิตทุกคนจึงต้องยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริต ประกอบกิจการงานด้วยความอดทนพากเพียร รู้หน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อยังประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม. หากบัณฑิตเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมดังกล่าวนี้ ความสำเร็จในการประกอบกิจการงานของแต่ละคน ก็จะประสานส่งเสริมกันเป็นความเจริญอันแท้จริงและยั่งยืนของประเทศชาติ.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุข ความสำเร็จ พร้อมทั้งความก้าวหน้ารุ่งเรืองในชีวิตและกิจการงานโดยทั่วกัน.