พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจำปีการศึกษา 2563
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
วันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม 2564
—————————-

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ตั้งอุดมการณ์ไว้ ที่จะดำเนินตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้พระราชทานความเป็นไทและความสุขสงบแก่ปวงชนชาวไทย ด้วยการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นอิสระจากอวิชชา. คำว่า อวิชชา คือความไม่รู้. มิได้หมายถึงความไม่รู้ในวิชาการ แต่หมายถึงความไม่รู้ความเป็นจริงของสิ่งต่าง ๆ หรือรู้ผิดจากความเป็นจริง. เช่น การกระทำการใด ๆ โดยไม่รู้เหตุผลต้นปลายตามความเป็นจริง มีความเห็นผิด เห็นความไม่ดีไม่ถูกต้อง ว่าดีว่าถูกต้อง เป็นต้น. เป็นเหตุให้คนเราไม่อาจคิดพิจารณา และปฏิบัติการต่าง ๆ ได้สำเร็จเป็นประโยชน์. บัณฑิตทุกคนได้รับการศึกษาอบรมมาเป็นอย่างดี จากสถาบันอันทรงเกียรติ เชื่อว่าจะสามารถใช้วิจารณญาณ วินิจฉัยไตร่ตรองสิ่งที่จะกระทำอย่างรอบคอบเที่ยงตรง ปลดเปลื้องตนให้เป็นอิสระจากความไม่รู้. มุ่งพัฒนาตน พัฒนาจิตใจ ให้เป็นคนมีคุณภาพ เข้มแข็ง มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ เพื่อจะสร้างประโยชน์สุขให้แก่ตนและส่วนรวม. และร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ปราศจากความไม่รู้ให้เกิดขึ้น ตรงตามอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยสืบต่อไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และผู้ที่มาพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน.