พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2564

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2563
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม 2564
—————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ย่อมเป็นที่คาดหวังของคนทั่วไปว่าจะเป็นผู้มีสติปัญญา มีคุณสมบัติพร้อมที่จะประกอบการงาน สร้างประโยชน์แก่ตนและสังคม และรับภาระหน้าที่ในกิจการสำคัญต่าง ๆ. กล่าวกันว่า คุณสมบัติซึ่งเป็นที่ต้องการและคาดหวังของหน่วยงานทั้งหลาย นอกจากความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง ก็คือความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ หรือความสามารถมองการณ์ไกลไปถึงอนาคต และกำหนดเป้าหมายในอนาคตได้. บัณฑิตจะเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ได้ ก็โดยอาศัยความรู้ที่เล่าเรียนมาและที่แสวงหาเพิ่มเติม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ข้อมูลข่าวสาร
การศึกษาความเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาต่าง ๆ ให้เข้าใจถ่องแท้ จึงจะสามารถกำหนดเป้าหมายในอนาคตได้ชัดเจน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับตนเอง และส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่การงาน. แล้วมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายตามวิธีการที่คิดไว้ ด้วยความพากเพียรอย่างสุจริต. ท้ายที่สุดก็จะบรรลุเป้าหมาย ยังผลให้เกิดการพัฒนาทั้งในส่วนตน และหน่วยงาน. บัณฑิตจึงควรฝึกตนให้มีคุณสมบัติข้อนี้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิต และหน้าที่การงานต่อไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทุก ๆ ด้าน และขอให้ผู้ที่มาพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน.