พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันพุธ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษา.
การศึกษานั้น คือรากฐานสำคัญของชีวิตคน. หากรากฐานมีความหนาแน่นแข็งแกร่งแล้ว บุคคลก็จะสามารถสร้างตัวสร้างชีวิต ให้ดีขึ้นเจริญขึ้นอย่างมั่นคงยั่งยืนได้. บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูง นับว่ามีรากฐานชีวิตอันหนักแน่นมั่นคง ด้วยมีความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์จากการศึกษาเล่าเรียน เป็นคุณสมบัติติดตัวอยู่. จึงขอให้ทุกคนภาคภูมิใจ ที่ได้อุตสาหะศึกษาเล่าเรียน เสริมสร้างรากฐานอันมั่นคงให้แก่ชีวิตมาโดยตลอด และขอให้มั่นใจ ที่จะนำความรู้และคุณสมบัติซึ่งได้สร้างสมอบรมมานั้น ไปใช้สร้างสรรค์ความสำเร็จที่สูงขึ้น ให้ชีวิตมีความเจริญมั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้นไป. ถ้าทุกคนพร้อมใจกันปฏิบัติให้ได้ดังนี้ ประโยชน์และความดีความเจริญก็จะบังเกิดขึ้น ไม่เพียงแก่บัณฑิตแต่ละคนโดยเฉพาะตนเท่านั้น หากยังแผ่ขยายไปถึงส่วนรวมและชาติบ้านเมืองด้วย.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและกิจการงาน พร้อมทั้งความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน.