พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีการศึกษา 2562
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565
—————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
บัณฑิตทั้งหลายนับได้ว่ามีความรู้สูง ย่อมเป็นความหวังของประเทศชาติ ว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ส่วนรวม. การจะทำให้ได้ดังที่กล่าว ในยุคสมัยที่วิถีชีวิตของคนเรามีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น บุคคลต้องรู้จักปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง. จึงขอให้บัณฑิตหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ให้เป็นผู้มีความคิดจิตใจที่เปิดกว้าง มีความรู้ที่ลึกซึ้ง กว้างขวาง หลากหลาย มีความสามารถในการนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ถูกตรงตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ ตลอดจนมีทักษะในการสื่อสารด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ. ข้อสำคัญ แต่ละคนต้องระลึกไว้เสมอว่า การประพฤติตนปฏิบัติงานบนพื้นฐานของคุณธรรมเท่านั้น ที่จะทำให้ทุกคนสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างผาสุกมั่นคงและมีคุณภาพ อันจะส่งผลให้ส่วนรวมและชาติบ้านเมืองมีความเจริญมั่นคงอย่างแท้จริง.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองทั้งในชีวิตและกิจการงานจงทั่วกัน.