พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2563

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2563

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
วันเสาร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
————————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
อันน่าภูมิใจ.
ความสำเร็จที่บัณฑิตได้รับนี้ มาจากความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครบถ้วนตามหลักสูตร จนได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะ. เมื่อได้รับความสำเร็จทางการศึกษาแล้ว แต่ละคนย่อมมุ่งหมายที่จะประกอบอาชีพการงาน ให้บรรลุถึงความสำเร็จเช่นเดียวกัน. ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างสรรค์ความสำเร็จในการทำงานได้นั้น ก็คือความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาลักษณะของงานที่ทำ ศึกษาสภาพความเป็นจริงของสิ่งต่าง ๆ เรื่องราวต่าง ๆ ตลอดจนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้ทันการณ์
ทันโลกอยู่เสมอ. จึงขอให้บัณฑิตทุกคนรักษาความเพียรในการศึกษา ความหมั่นขยันในการเรียนรู้ อย่าให้เสื่อมคลายไปได้. แต่ละคนจะได้มีความรู้และความฉลาดสามารถที่กว้างขวางเพิ่มพูนขึ้น สำหรับนำไปใช้ประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ความสำเร็จได้ดังประสงค์.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิต มีความเจริญยั่งยืนในหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีทั่วกัน.