พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
————————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
การที่บัณฑิตได้รับความสำเร็จทางการศึกษาครั้งนี้ ก็ด้วยมีปัจจัยประกอบพร้อมกัน ๓ ส่วน. ส่วนหนึ่งคือตัวบัณฑิตเอง ที่มีความอุตสาหะพากเพียร ในการศึกษาเล่าเรียนสร้างสมความรู้ความสามารถ. ส่วนหนึ่งคือบุคคลต่าง ๆ ที่ได้สนับสนุนเกื้อกูลบัณฑิตทั้งในการดำรงชีวิตและการศึกษาเล่าเรียน เป็นต้นว่า บิดามารดา ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ และมิตรสหาย. อีกส่วนหนึ่งคือสังคมส่วนรวม เช่นสถาบันการศึกษา ชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติ อันเป็นที่ซึ่งบัณฑิตได้พำนักอาศัยและศึกษาหาความรู้สืบมา. จึงขอให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัยแห่งความสำเร็จทั้ง ๓ ส่วน แล้วตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคง ที่จะนำความสำเร็จทางการศึกษาที่ได้รับนี้ ไปใช้สร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนเอง แก่ผู้อื่น และแก่สังคมส่วนรวม. ถ้าทำได้ดังนี้ นอกจากจะเป็นการตอบแทนผู้มีอุปการะเกื้อกูล ตลอดจนสังคมและประเทศชาติอย่างดีที่สุดแล้ว แต่ละคนยังได้สร้างสรรค์ความสำเร็จของตนให้สูงขึ้นไปอีก คือความสำเร็จในชีวิตและกิจการงานอย่างแท้จริงและยั่งยืนด้วย.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน ประสบความสุขและความสำเร็จสมประสงค์จงทั่วกัน.