พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563
ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส
วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565
————————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ตามธรรมดาคนเรา เมื่อดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน ย่อมมีเรื่องที่จะต้องคิดและตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ. การที่บุคคลจะสามารถคิดตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมถูกต้องนั้น จำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติสำคัญ คือความสุขุมรอบคอบ มิใช่ด่วนคิดด่วนทำด้วยความรีบร้อนวู่วาม. ผู้ที่มีความสุขุมรอบคอบ ไม่ว่าจะตัดสินใจในเรื่องใด ก็จะพิจารณาใคร่ครวญอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อน เพื่อให้เข้าใจเรื่องนั้นอย่างกระจ่างชัดตามเป็นจริง แล้วจึงตัดสินใจที่จะกระทำ หรือไม่กระทำการใด ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดตามมาอย่างครบถ้วนทุกด้าน. บัณฑิตทุกคนจึงควรฝึกหัดปฏิบัติตน ให้มีความสุขุมรอบคอบเป็นปรกตินิสัย จะได้สามารถคิดตัดสินใจโดยไม่บกพร่องผิดพลาด อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและกิจการงานสืบไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ ประสบความสุขและความเจริญก้าวหน้าทุกประการ ดังที่ตั้งใจปรารถนา.