พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2563

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
—————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ในโอกาสที่บัณฑิตทั้งหลาย จะได้นำวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพการงานและการดำเนินชีวิต ข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวถึงเรื่องการนำความรู้ไปใช้ ให้ทุกท่านได้พิจารณา. การจะใช้ความรู้ให้ได้ผลเป็นประโยชน์จริงนั้น แต่ละคนต้องรู้จริง คือมีความรู้ในหลักวิชาหรือทฤษฎีอย่างถูกต้องแท้จริง เป็นเบื้องต้นก่อน.
ต่อจากนั้น ต้องนำทฤษฎีดังกล่าวมาฝึกฝนปฏิบัติอยู่เสมอ จนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญชำนาญในการปฏิบัติขึ้น. ในขณะเดียวกัน ก็ต้องรู้จักคิดพิจารณา ว่าจะนำความรู้ใด ไปใช้ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง คือไม่ให้ผิดพลาด ไม่ให้ทุจริต และให้เหมาะสม คือเหมาะแก่เวลา แก่สถานการณ์ แก่งานที่ทำ แก่บุคคล ตลอดจนเหตุผลแวดล้อมต่าง ๆ. จึงขอให้บัณฑิตพิจารณาให้เข้าใจชัด ว่าการนำความรู้ไปใช้นั้น ต้องประกอบพร้อมด้วยหลักวิชาอันหนักแน่น ความเชี่ยวชาญสามารถในการปฏิบัติ และวิจารณญาณอันถูกตรง. จำเป็นที่แต่ละคนจะต้องหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเอง ให้มีปัจจัยดังกล่าวนั้นอย่างครบถ้วน จะได้สามารถนำวิชาความรู้ไปใช้ ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญในชีวิตและหน้าที่การงาน พร้อมทั้งความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งอันพึงปรารถนา.