พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2563

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม
วันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
—————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้ว โดยปรกติก็ย่อมมีความมุ่งหวังตั้งใจ ที่จะได้ประกอบอาชีพการงานตามสาขาวิชาที่ได้อุตสาหะเล่าเรียนมา. ความมุ่งหวังตั้งใจดังนั้น แม้จะเป็นสิ่งที่ดีก็จริง แต่ถ้าปักใจยึดมั่นจนเกินไป ก็อาจกลายเป็นการปิดกั้นโอกาสในการทำงานของตนโดยใช่เหตุได้. บัณฑิตทั้งหลายเมื่อมีโอกาสได้ทำงานใด ไม่ว่าจะตรงกับสาขาวิชาที่เล่าเรียนมาหรือไม่ก็ตาม ก็ควรศึกษาเรียนรู้งานนั้นให้เข้าใจ แล้วตั้งใจพยายามนำความรู้ความคิดที่มีอยู่ มาปรับใช้กับงานให้เต็มกำลังความสามารถ. ขอให้บัณฑิตเชื่อมั่นว่า คนเราถ้ามีความรู้จริง มีความสามารถจริง และมีความตั้งใจจริงแล้ว ไม่ว่าจะทำงานใดก็ทำได้ ทั้งจะประสบความสำเร็จที่ดีได้อย่างแน่นอน.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดี และความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ.