พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันอังคาร ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
———————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
บัณฑิตทั้งหลายได้รับความสำเร็จในการศึกษาแล้ว เมื่อออกไปประกอบอาชีพการงาน ย่อมปรารถนาความสำเร็จเช่นเดียวกัน. การที่จะได้รับความสำเร็จในอาชีพการงานนั้น ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง คือการกำหนดเป้าหมายในการทำงานให้เหมาะสม ไม่ตั้งเป้าหมายที่สูงหรือต่ำกว่าศักยภาพที่แท้จริง. ทั้งนี้ เพราะการตั้งเป้าหมายในการทำงาน ที่เกินความรู้ความสามารถและความถนัดไปมาก อาจทำให้คนเราเกิดความเหนื่อยหน่ายท้อแท้ จนล้มเลิกไปเสียกลางคัน ไม่อาจทำงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้ ส่วนการตั้งเป้าหมายที่ต่ำเกินไป ก็อาจทำให้นิ่งนอนใจและประมาท จนไม่สามารถทำงานให้ประสบความสำเร็จที่สูงขึ้นได้เท่าที่ควรจะเป็น. แต่ละคนจึงต้องพิจารณาสำรวจตนเองตามเป็นจริง แล้วตั้งเป้าหมายให้พอเหมาะพอดีกับศักยภาพและพื้นฐานที่มีอยู่. จากนั้นก็กำหนดวิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แล้วลงมือปฏิบัติให้ตลอดต่อเนื่อง ด้วยความอุตสาหะอดทน. เมื่อประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้จริงแล้ว แต่ละคนก็จะมีศักยภาพสูงขึ้น จนสามารถตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นได้ตามลำดับ. จึงขอให้บัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาปรับใช้ เพื่อประโยชน์ในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จต่อไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญทุกประการทั่วกัน.