พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2565

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
วันอังคาร ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
—————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ท่านทั้งหลายที่สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต ถือได้ว่ามีความรู้สูง ด้วยได้ศึกษาตามหลักสูตรมาอย่างครบถ้วน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นับว่าได้เตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพการงานมาเป็นอย่างดี. ในการทำงานนั้น ต้องอาศัยความรู้ ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งคือความรู้ตามสาขาวิชาที่เล่าเรียนมา อีกส่วนหนึ่งคือความรอบรู้ อันหมายถึงความรู้ที่กว้างขวางออกไปหลากหลายสาขา ทันการณ์และทันโลก. ความรู้ ๒ ส่วนนี้ เมื่อใช้ประกอบกัน จะเพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบัติงานของแต่ละคนได้อย่างมาก แต่หากใช้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง งานที่ทำก็อาจบกพร่องเสียหาย ยากที่จะสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพได้. จึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้ถึงพร้อมทั้งด้วยความรู้และความรอบรู้ จะได้สามารถประกอบกิจการงาน ให้บรรลุผลเป็นประโยชน์แก่ตนแก่ส่วนรวมได้สืบไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญทั้งในชีวิตและหน้าที่การงานโดยทั่วกัน.