พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2565

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
วันอังคาร ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
—————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
การที่บัณฑิตได้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษานั้น มีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างมาก เพราะจะมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้สูงเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก มาช่วยกันสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าให้แก่บ้านเมือง. บัณฑิตทุกคนจึงควรตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ แล้วตั้งใจนำความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ไปใช้ประกอบอาชีพการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม พร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และสร้างเสริมเพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และความก้าวหน้าของวิทยาการต่าง ๆ. หากบัณฑิตประพฤติตนปฏิบัติงานให้ได้ดังนี้ แต่ละคนก็จะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความสามารถ ที่จะนำพาตนเองและชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญมั่นคงได้อย่างแท้จริง.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีทุกประการทั่วกัน.