พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
วันพุธ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
—————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
บัณฑิตทั้งหลายต่างก็สำเร็จการศึกษา สมกับที่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมาโดยตลอดแล้ว ต่อไปก็ถึงวาระที่จะต้องออกไปทำงาน เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเองและส่วนรวม. ในยุคนี้ การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน และกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การสาธารณสุข หรือการศึกษา เพราะทำให้ข้อมูลข่าวสารสามารถเผยแพร่ไปได้อย่างรวดเร็วในวงกว้าง ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง. แต่หากนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่นั้นเป็นเท็จเป็นโทษ ก็จะก่อให้เกิดความเสียหาย และส่งผลกระทบรุนแรงกว้างขวางได้เช่นเดียวกัน. บัณฑิตจึงต้องรู้เท่าทัน ใช้สติและปัญญาพิจารณาให้เห็นความถูกความผิด ความควรไม่ควร ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ แล้วใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์แท้ ทั้งแก่ตนเอง แก่งานที่ทำ และแก่ส่วนรวม.
ถ้าทำได้ แต่ละคนก็จะสามารถสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคง ไม่เพียงแก่ตนเองเท่านั้น หากยังแผ่ขยายไปสู่สังคมและชาติบ้านเมืองอีกด้วย.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ ประสบความสุขสวัสดี พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกัน.