พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2566

วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ประจำปีการศึกษา 2565
ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส
วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในวันนี้ ต่อไปก็จะได้ออกไปปฏิบัติงานอันสำคัญ ซึ่งต้องอาศัยความทุ่มเทเสียสละและความรับผิดชอบอย่างสูง. ข้าพเจ้าจึงขอหยิบยกเรื่องที่เคยพูดไว้ครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้ว มากล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมแห่งนี้ว่า งานในวิชาชีพของบัณฑิตนั้น นับว่าเป็นภารกิจที่หนักและเหนื่อยยากไม่น้อย จนเมื่อปฏิบัติต่อเนื่องนานไป อาจทำให้แต่ละคนบังเกิดความท้อถอยเบื่อหน่าย คลายความทุ่มเทเสียสละและความรับผิดชอบ ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ตนเองและแก่งานได้. ทุกคนจึงจำเป็นต้องสร้างศรัทธา คือความเชื่อมั่นในประโยชน์ของงาน ให้เกิดมีขึ้นก่อน เพราะศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติ คือทำให้มีการปฏิบัติด้วยใจในทันที. เมื่อมีใจขวนขวายในการงานแล้ว ความอุตสาหะพากเพียร และความรักความพอใจในงานก็จะบังเกิดขึ้น เกื้อกูลให้แต่ละคนพร้อมที่จะอุทิศตนปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ไม่ว่าจะต้องเหนื่อยยากหรือต้องเผชิญอุปสรรคปัญหามากเพียงใด. จึงขอให้บัณฑิตทุกคนพยายามปลูกศรัทธาในงาน ด้วยการพิจารณาให้เห็นถ่องแท้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของงาน ที่มีต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อชาติบ้านเมือง. ถ้าทำได้ดังนี้ แต่ละคนก็จะมีกำลังกายกำลังใจ ที่จะปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเสียสละและความรับผิดชอบอันมั่นคงไม่เสื่อมคลาย จนงานที่ทำดำเนินก้าวหน้า และสำเร็จผลที่ดีที่เป็นประโยชน์อย่างสมบูรณ์พร้อม.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมประชุม ณ ที่นี้ มีความสุขความเจริญก้าวหน้าโดยทั่วกัน.