พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2566

วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2566

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประจำปีการศึกษา 2565
ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อ
บัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
บัณฑิตทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ย่อมมุ่งหวังที่จะออกไปประกอบวิชาชีพให้ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างความเจริญมั่นคงในชีวิต. วิชาชีพพยาบาลนั้น มีความสำคัญต่อสุขภาพของประชาชนในสังคมอย่างมาก. บัณฑิตพยาบาลต้องมีความมุ่งมั่น ที่จะใช้วิชาความรู้ที่ได้เล่าเรียนมา ในการป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตได้ตามศักยภาพ ดูแลผู้ที่เจ็บป่วย ตลอดจนฟื้นฟูสุขภาพผู้ที่เจ็บป่วยให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้โดยเร็วที่สุด. การที่จะปฏิบัติงานให้สมเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพพยาบาล จึงต้องปฏิบัติบนพื้นฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ทั้งต้องพัฒนาความสามารถทางวิชาการ ทักษะทางสังคม และความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี ตลอดจนรู้จักวิธีที่จะประสานความร่วมมือกับสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย.
นอกจากบัณฑิตแต่ละคน จะต้องสร้างความเจริญมั่นคงและความสำเร็จในวิชาชีพให้แก่ตนเองแล้ว ยังมีหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมด้วย. จึงขอให้ทุกคนร่วมกันพัฒนาชาติบ้านเมืองให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้น ด้วยการยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม และดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. หากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปยึดถือปฏิบัติ แต่ละคนก็จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน ให้บรรลุถึงความเจริญก้าวหน้า ทั้งเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชาติบ้านเมือง สมกับที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ และประเทศชาติก็จะมีความวัฒนาถาวรสืบไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความเจริญสวัสดีจงทั่วกัน.