พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีการศึกษา 2565
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
บัณฑิตได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้ว นับว่ามีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงาน สร้างความสำเร็จให้แก่ตนเองและส่วนรวม. การที่บัณฑิตจะทำงานที่ตนรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วง และบังเกิดผลเป็นประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนั้น นอกจากจะต้องหมั่นแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และตั้งใจฝึกฝนปฏิบัติให้มีความเชี่ยวชาญชำนาญอยู่เสมอแล้ว ยังต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริต ที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ ไม่ก่อให้เกิดโทษ เกิดความเสียหาย ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นด้วย. หากบัณฑิตทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งที่พูดนี้ แล้วนำไปปฏิบัติให้ตลอดต่อเนื่อง ก็จะสามารถประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ที่แท้ คือเป็นความเจริญมั่นคง ทั้งแก่ตัวท่าน แก่งาน
และแก่ประเทศชาติของเรา.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสำเร็จสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ.