พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2566

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2566

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2565
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ทุกท่านคงจะทราบดีอยู่แล้วว่า การศึกษาที่ดีช่วยพัฒนาบุคคลให้เจริญก้าวหน้าได้ชื่อว่าเป็นผู้มีอารยะ. ประเทศที่อุดมด้วยอารยชน ย่อมสามารถพัฒนาเป็นอารยประเทศได้ คือเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้า เจริญด้วยวัฒนธรรมอันดี และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล. บัณฑิตทุกคนจึงต้องขยันหมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีอารยะ คือมีความเจริญทั้งด้านปัญญาและด้านศีลธรรม. ความเจริญด้านปัญญานั้น เกิดจากการขวนขวายใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ให้ยิ่งสูงขึ้น กว้างขวางขึ้น แล้วนำมาขบคิดพิจารณา ตลอดจนฝึกหัดปฏิบัติ จนเกิดเป็นความรอบรู้อันกว้างขวางหนักแน่น. ส่วนความเจริญด้านศีลธรรม เกิดจากการประพฤติดี ทั้งทางกาย วาจา และใจ ไม่ประพฤติไปในทางชั่วทางเสื่อมหรือเบียดเบียนผู้อื่น. หากบัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองได้ดังที่กล่าวมานี้ ก็จะดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้บรรลุถึงความสุขความเจริญได้อย่างแท้จริง ทั้งสามารถพัฒนาบ้านเมืองของเราให้ยิ่งเจริญก้าวหน้าเป็นอารยประเทศ มีสังคมที่สงบสุข มีวัฒนธรรมที่ดีงาม มีเศรษฐกิจที่รุ่งเรือง และมีความมั่นคงยั่งยืนสืบไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน.