พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา วันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2566

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2566

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีการศึกษา 2565
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
วันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามา
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน
ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
บัณฑิตทั้งหลายได้อุตสาหะเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาแล้ว ย่อมปรารถนาที่จะ
ออกไปประกอบอาชีพการงาน เพื่อสร้างความสำเร็จและความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเอง แก่สังคม
และประเทศชาติ. การจะทำให้ได้ดังที่กล่าว แต่ละคนจะต้องปฏิบัติกิจการงานโดยอาศัยความรู้
ที่ถูกต้องแม่นยำ ทั้งความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะที่บัณฑิตเล่าเรียนมา ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน และความรู้ในสาขาวิชาอื่น ๆ รวมทั้งความรู้รอบตัว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่จะเกื้อหนุนให้บุคคลมีความคิดที่กว้างขวางและทันสมัย สามารถพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้า
เท่าทันกับวิทยาการและความเปลี่ยนแปลงของโลกได้. จึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมอยู่เสมอ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ แล้วพิจารณา
เลือกสรรข้อมูลที่ถูกต้อง ที่เป็นประโยชน์ มาใช้ในการปฏิบัติงาน. ถ้าทำได้ดังนี้ แต่ละคน
ก็จะปฏิบัติงานในหน้าที่ได้สำเร็จผล และสามารถร่วมมือกันสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม
และประเทศชาติ อันจะส่งผลให้บ้านเมืองมีความผาสุกร่มเย็นและมั่นคงยั่งยืนตลอดไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน
มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในชีวิตและกิจการงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้
มีความผาสุกสวัสดีทั่วกัน.