พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566

วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2566

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2565
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ความสำเร็จทางการศึกษาของบัณฑิตนั้น นอกจากจะได้มาจากความพากเพียรใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้ว ยังมาจากความใฝ่ดีของแต่ละคนด้วย. บุคคลผู้มีความใฝ่ดี คือมีใจที่มุ่งดีมุ่งเจริญ ย่อมประพฤติปฏิบัติแต่ในทางที่ถูกที่ควร ทั้งคิดดี พูดดี ทำดี หมั่นพัฒนาตนเองไปในแนวทางที่ถูกต้องดีงาม ดำรงตนมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต และยึดถือคุณธรรมอย่างมั่นคงอยู่เสมอ. เมื่อออกไปประกอบกิจการงาน ก็นำความรู้ความสามารถไปใช้แต่ในทางที่สร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์แท้แก่เพื่อนมนุษย์และสังคมส่วนรวม. จึงขอให้บัณฑิตทุกคน มั่นคงในความใฝ่ดีมุ่งดีมุ่งเจริญไม่เสื่อมคลาย จะได้สามารถสร้างความสุขความเจริญให้แก่ชีวิต พร้อมทั้งความก้าวหน้ารุ่งเรืองให้แก่สังคมและประเทศชาติได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน.