พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 – 2566 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2567

พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 – 2566 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 – 2566 ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจสถาบันเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) แก่ข้าพเจ้า.
บัณฑิตทั้งหลายสามารถสำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาระดับสูงแห่งนี้ได้ กล่าวได้ว่า เพราะมีความเพียรเป็นที่ตั้ง. ความเพียรจึงเป็นปัจจัยสำคัญ ในการสร้างสรรค์ความสำเร็จทุกอย่าง. คนเราแต่ละคน แม้จะมีพื้นฐานความรู้ความสามารถแตกต่างกัน แต่ก็อาจสำเร็จการศึกษาในระดับสูงเช่นเดียวกันได้ เพราะมีความเพียรพยายาม. บัณฑิตเมื่อได้พากเพียรศึกษา จนสำเร็จการศึกษาทั่วกันแล้ว จึงควรจะได้พากเพียรพยายามให้ตลอดต่อเนื่อง ทั้งในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้สูงขึ้น และในการนำความรู้ไปใช้ประกอบกิจการงาน. ข้อสำคัญ ควรระลึกไว้เสมอว่า ความเพียรพยายามที่จะพัฒนาตนพัฒนางาน ให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น เป็นพื้นฐานแห่งความสำเร็จในชีวิตและกิจการงานทั้งปวง. หากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณา
ให้ได้ประโยชน์ ความเจริญวัฒนาก็จะบังเกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมอย่างไพศาล.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญจงทั่วกัน.