พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีนี้ ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยได้พัฒนากิจการด้านต่าง ๆ ให้ดำเนิน
ก้าวหน้ามาโดยตลอด ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ได้รับรางวัล และบัณฑิตทุกคน
ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
บัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้มีความรู้สูง ย่อมมุ่งหวังที่จะออกไปประกอบอาชีพการงาน
ให้ประสบความสำเร็จ แต่การจะสร้างสรรค์ความสำเร็จในงานได้ยั่งยืนแท้จริงเพียงใดนั้น
ขึ้นอยู่กับการประพฤติตนปฏิบัติงานของแต่ละคนเป็นสำคัญ กล่าวคือ หากบัณฑิตรู้จักขวนขวาย
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนแล้ว สังคมส่วนรวมก็จะมีความเจริญมั่นคง ส่งผลให้
บัณฑิตผู้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมพลอยได้รับความเจริญมั่นคงด้วย ดังนั้น ไม่ว่าบัณฑิตจะออกไป
ประกอบกิจการงานใดก็ตาม ขอให้ยึดมั่นในพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า
“ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ถ้าทำได้ดังนี้
ทุกคนก็จะสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ทั้งโดยส่วนตนและโดยส่วนรวมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
อันเป็นความสำเร็จแท้และยั่งยืนที่ทุกคนพึงปรารถนา
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบความสุข
และความสำเร็จสมหวังในชีวิต ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน