พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงความรู้ทั้งด้านลึกและด้านกว้าง ซึ่งเป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติและพัฒนางาน วันนี้จึงใคร่จะพูดกับท่านเกี่ยวกับปัจจัยที่ทุกคนจำเป็นต้องมีประกอบส่งเสริม
กับความรู้ ได้แก่ คุณธรรม
คุณธรรม คือคุณงามความดีอันเป็นพื้นฐานอยู่ในจิตใจของบุคคล เป็นเครื่องป้องกัน
บุคคลให้ห่างไกลจากความชั่วและความเสื่อมเสียหาย ในการนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ ความสำเร็จ จะขาดคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองมิได้ เพราะความรู้เป็นสิ่งที่คนเราอาจนำไปใช้
ทั้งในทางสุจริตและในทางทุจริตได้เท่า ๆ กัน บัณฑิตทุกคนจึงชอบที่จะฝึกฝนอบรมคุณธรรมให้
เจริญงอกงามขึ้นในตน และยึดมั่นในคุณธรรมเสมอทุกเมื่อ จะได้นำความรู้ความสามารถไปใช้ในทาง
ที่ดีที่สุจริตแต่ทางเดียว อันจะบังเกิดผลเป็นความเจริญมั่นคงในชีวิตและกิจการงาน ทั้งโดยส่วนตน
และส่วนรวมอย่างแท้จริงและยั่งยืน
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่าน
ที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีทั่วกัน