พระโอวาท พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ทรงเป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาทีมชาติไทย ที่จะไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 ที่เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2559

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ.2559

พระโอวาท

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ทรงเป็นผู้แทนพระองค์
ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ
ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาทีมชาติไทย
ที่จะไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ ๕
ที่เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันพุธ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ออกรับท่านทั้งหลายในวันนี้
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักกีฬาทีมชาติไทย
และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่จะไปร่วม
การแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์
ครั้งที่


เมืองดานัง
สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

ท่านทั้งหลายที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย
เพื่อไปร่วมการแข่งขัน
กีฬาเอเชียนบีชเกมส์
นับว่าได้รับเกียรติอันน่าภาคภูมิใจ
เพราะแสดงว่าแต่ละท่านต่างมี
ความรู้
ความสามารถ
มีความมุ่งมั่น
มีระเบียบวินัยหมั่นฝึกซ้อม
มีร่างกายและจิตใจ
แข็งแรง
ตลอดจนมีนํ้าใจนักกีฬาอย่างแท้จริง
การแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์
เป็นการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
ซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับนักกีฬา
ต่างชาติต่างภาษา
และประเทศต่าง

ดังนั้น
ทุกท่านซึ่งนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติ
ดังกล่าวมาแล้ว
ยังจะต้องมีความเข้าใจอันดีและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
เพื่อสร้างเสริม
ไมตรีจิตมิตรภาพ
ระหว่างนักกีฬาของประเทศต่าง

ที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วย

441

จึงขอให้ท่านทั้งหลาย
ได้ตั้งใจพยายามประพฤติตน
มีความสามัคคี
ปฏิบัติหน้าที่
อย่างดีที่สุด
ทั้งในการแข่งขันกีฬา
และในการส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตร
เพื่อความสำเร็จและแสดงถึงเจตนารมณ์อันดีงาม
ของคนไทยเราที่มีอัธยาศัยไมตรี
และเป็นมิตรกับทุกคนทุกชาติอย่างจริงใจ
อันจะนำชื่อเสียง
ความชื่นชมยกย่อง
และศักดิ์ศรีมาสู่ตนและประเทศชาติของเราอีกด้วย

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข้าพเจ้าขออวยพรให้
ท่านทั้งหลายในที่นี้
มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง
พร้อมด้วยความสุขความเจริญ
และขอ
ให้นักกีฬาทีมชาติไทย
และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
เดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์
โดยสวัสดิภาพ ประสบชัยชนะ และความสำเร็จสมหวังดังปรารถนาทุกประการ.

442