พระโอวาท พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ วันอาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2561
พระโอวาท 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ 
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ 
ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ 
วันอาทิตย์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของ 
ลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ข้าพเจ้า 
มีความยินดีที่ได้มาร่วมในพิธีและได้เห็นลูกเสือ เนตรนารี สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์
ลูกเสือชาวบ้าน และผู้เกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่าย มาชุมนุมกันด้วยความพร้อมเพรียง 
ทั้งมีความชื่นชม ที่ได้ทราบการดำเนินกิจการลูกเสือในรอบปีที่ผ่านมา สำเร็จลุล่วงด้วยดี

กิจการลูกเสือ มีหลักการและวิธีการที่ดี ในการฝึกหัดพัฒนาเยาวชน 
ให้มีคุณความดีประการต่าง ๆ เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีระเบียบวินัย 
ความเข้มแข็งอดทน ความรู้จักเสียสละช่วยเหลือผู้อื่น ดังนั้น การที่เหล่าลูกเสือ 
ทั้งปวงมาชุมนุมในพิธีนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่นอกจากจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหา 
กรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิด 
ลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีต่อพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติแล้ว 
ยังจะได้ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม อันก่อให้เกิดความสำนึกตระหนัก 
ในบทบาทหน้าที่ และการประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ตามหลักการและวิธีการ 
ของกิจการลูกเสืออีกด้วย ขอให้ทุกคนได้ยึดมั่นในอุดมการณ์ ระเบียบแบบแผน 
และข้อบังคับของกิจการลูกเสือ พร้อมทั้งพยายามฝึกหัดปฏิบัติตาม ด้วยความตั้งใจ 
มุ่งมั่น ความขยันหมั่นเพียร และความเอาใจใส่ ให้ถึงพร้อมด้วยคุณความดีทุกด้าน 
อย่างครบถ้วน แต่ละคนจะได้เติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถ 

153