พระโอวาท พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ทรงเป็นผู้แทนพระองค์ ในการพระราชทานทุนการศึกษา รางวัล เข็มเกียรติคุณ และโล่เกียรติคุณ ของโรงเรียนราชวินิต ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
พระโอวาท 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ทรงเป็นผู้แทนพระองค์ 
ในการพระราชทานทุนการศึกษา รางวัล 
เข็มเกียรติคุณ และโล่เกียรติคุณ 
ของโรงเรียนราชวินิต 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันศุกร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามา 
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการมอบทุนการศึกษา รางวัล เข็มเกียรติคุณ 
และโล่เกียรติคุณ ให้แก่นักเรียน ครู กรรมการสมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่าดีเด่น 
ของโรงเรียนราชวินิต และผู้โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนพระราชทาน ในวันนี้. 
ข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้ทราบว่า ทุนพระราชทานแรกเริ่มของพระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เพิ่มพูนขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถ 
พระราชทานให้แก่นักเรียนได้เป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี. ขออนุโมทนากับผู้มีกุศลจิต 
ทุกท่าน และขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่ได้รับพระราชทานทุน โล่เกียรติคุณ และเข็ม 
เกียรติคุณทุกคน. 

ท่านทั้งหลายคงจะทราบดีอยู่แล้วว่า การให้การศึกษาแก่เยาวชนนั้น คืองาน 
สำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมือง เพราะเป็นการสร้างคน 
ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถสูง มีความคิดความเห็น 
ที่ถูกต้อง และมีใจตั้งมั่นในคุณธรรม. แม้งานดังกล่าวจะต้องอาศัยเวลาและ 
ความอดทนพากเพียรอย่างสูง แต่เชื่อว่าทุกท่านคงจะมุ่งมั่นปฏิบัติด้วยดีต่อไป 
โดยไม่ย่อท้อ ให้สำเร็จผลอันน่าชื่นชมยิ่ง ๆ ขึ้น. ส่วนนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุน 
โล่เกียรติคุณ และเข็มเกียรติคุณ ก็ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและประพฤติปฏิบัติตน 

43
ให้ดีให้ตลอด เพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของชาติ สมกับที่ทุกคนทุกฝ่าย 
มุ่งหวังและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ตลอดมา.

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านที่มาชุมนุม 
พร้อมกันอยู่ ณ ที่นี้ มีความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกสวัสดีทุกเมื่อไป. 

44