พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีพระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารทุนพระราชทาน คณะครู นักเรียน กรรมการ และศิษย์เก่า โรงเรียนราชวินิต

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2560

สำเนา
พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
พระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารทุนพระราชทาน
คณะครู นักเรียน กรรมการ และศิษย์เก่า โรงเรียนราชวินิต
ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560

วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามา
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้พบกับท่านทั้งหลาย และได้ทราบว่า
ทุนพระราชทานแรกเริ่มของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ได้เพิ่มพูนขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์กว้างขวางยิ่งขึ้นทุกปี ขอขอบใจคณะกรรมการ
บริหารทุนพระราชทาน และท่านที่มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบ
ทุนพระราชทาน ทั้งขอแสดงความชื่นชมกับผู้ได้รับพระราชทานทุน รางวัล เข็มเกียรติคุณ
และใบประกาศเกียรติคุณทุกคน
การให้การศึกษาแก่เยาวชนนั้น เป็นภารกิจสำคัญที่ต้องอาศัยเวลา ความรู้
ความฉลาดรอบคอบ และความอดทนพากเพียรอย่างสูง เพื่อสร้างคนให้มีความรู้ มีความคิดเห็น
ที่ถูกต้อง มีจิตใจที่ตั้งมั่นในคุณธรรมความสุจริต และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน ท่านทั้งหลายผู้มีหน้าที่จัดการศึกษา จึงต้องตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจนี้ให้มาก
และพยายามปฏิบัติพัฒนางานในหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ จนกระทั่งบรรลุผล
ที่พึงประสงค์ สำหรับนักเรียนทั้งหลาย ก็ขอให้แต่ละคนทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ด้วยการตั้งใจ
ศึกษาเล่าเรียนและประพฤติตนเป็นคนดี จะได้นำความรู้และความดีไปใช้ประกอบกิจการงาน
สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนและประเทศชาติต่อไป
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุม
พร้อมกันอยู่ ณ ที่นี้ ประสบความสุข ความสวัสดี และความเจริญรุ่งเรือง ทั้งในชีวิตและ
หน้าที่การงานโดยทั่วกัน