พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2559

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559

พระโอวาท

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันพุธ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีนี้
ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่า
มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการด้านต่าง

ก้าวหน้ามาโดยตลอด
ขอแสดงความชื่นชม
กับผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ได้รับรางวัล
และบัณฑิตทุกคน
ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก
ที่มอบปริญญาสัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ แก่ข้าพเจ้า

ปัจจุบัน
สังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
เป็นสังคมที่มีการแข่งขัน
กันมากขึ้น
บัณฑิตผู้เป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่า
อันจะเป็นกำลังสำคัญ
ในการสร้างสรรค์และจรรโลงรักษาความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมือง
จึงต้อง
เตรียมตัวให้พร้อม
เพื่อรองรับการแข่งขันในด้านต่าง

ในการนี้
แต่ละคนจะต้อง
ขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
ทั้งต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง
ในการประกอบกิจการงาน
มีความขยันหมั่นเพียร
ซื่อสัตย์สุจริต
และรู้จักเสียสละ
เพื่อสังคมส่วนรวม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่ท่านทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้เชิญพระนามกรมของสมเด็จพระ
บรมราชชนกมาเป็นชื่อ
ขอให้ท่านน้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรม
ราชชนกที่ว่า
“ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็น

480

กิจที่หนึ่ง”
มายึดถือปฏิบัติ
เพื่อให้บังเกิดผลเป็นความเจริญรุ่งเรืองทั้งแก่ตัวท่านและ
ประเทศชาติพร้อมทุกส่วน

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน
ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง
และความสำเร็จสมหวังในชีวิต
ทั้งขอให้ทุกท่าน
ที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน

481