พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ.2559

พระโอวาท

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีกวาระหนึ่ง
ขอแสดงความชื่นชมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ได้รับรางวัล และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

เมื่อวานนี้
ข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า
บัณฑิตจะต้องเตรียมตัว
ให้พร้อม
ที่จะปฏิบัติงานในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน
จึงต้องหมั่นศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมอยู่เสมอ
และตั้งใจประกอบกิจการงาน
โดยน้อมนำพระราชปณิธานของ
สมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า
“ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มายึดถือปฏิบัติ

ในวาระนี้
ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า
การทำงานสร้างสรรค์
ประโยชน์และความเจริญมั่นคงของส่วนรวมนั้น
จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ
ของผู้ปฏิบัติงานอย่างมาก
ด้วยเหตุนี้
ทุกคนที่ปฏิบัติงานร่วมกัน
จึงไม่ควร
ยึดถือประโยชน์ส่วนตนจนเกินพอดี
แต่ต้องมีเป้าหมายร่วมกันที่จะทำงานให้สำเร็จผล
เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ
ถ้าทำได้ดังนี้
ความสามัคคีกลมเกลียว
ก็จะบังเกิดขึ้น
ส่งผลให้งานที่ทำดำเนินก้าวหน้าไปอย่างราบรื่น
และบรรลุประโยชน์ที่
พึงประสงค์ทุกประการ

486

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน
ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง
และความสำเร็จสมหวังในชีวิต
ทั้งขอให้ทุกท่าน
ที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน

487