พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
พระโอวาท 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
วันจันทร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตใหม่ทุกคน ที่ได้
รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษา 

จากที่เมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้กล่าวถึง “ศาสตร์พระราชา” ซึ่งถือเป็นปรัชญา 
สำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้านั้น ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
เรื่องการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” มาเป็นแบบอย่าง 

ข้อนี้ จะเห็นได้ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ 
บพิตร ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อันเป็นแบบอย่างแก่คนไทยในการคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม ดังที่ทั่วโลกต่างประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพ จากโครงการในพระราชดำริ
ฝนหลวง และกังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นต้น ในการทรงงานนั้น ทรงสังเกตและรวบรวม 
 ข้อมูลทั้งหมด แล้วทรงศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากนั้นทรงทดลองปฏิบัติ
จนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เกิดเป็นผลงานนวัตกรรมที่สามารถบำบัดทุกข์
บำรุงสุขและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างยั่งยืน ทั้งยังทรงส่งเสริม 
ให้คนไทยสร้างสรรค์นวัตกรรมตามหลักการนี้มาโดยตลอด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ 
อย่างหาที่สุดมิได้


47
ในฐานะที่บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็น 
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านความเชี่ยวชาญทางการเกษตร จึงควรศึกษาหลักการ 
ทรงงานสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เข้าใจชัด แล้วน้อมนำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน 
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ในระยะยาว ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนประสบ 
ความสำเร็จในชีวิต มีความสุข ความสวัสดี และความเจริญก้าวหน้าพร้อมทุกประการ 
สมตามที่แต่ละคนตั้งใจปรารถนาไว้ ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในที่นี้ มีแต่
ความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน 


48