พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา 2559

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันอาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ได้รับรางวัล และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับ
เกียรติและความสำเร็จ
เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า การที่บัณฑิตจะออกไป
ทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จนั้น แต่ละคนจะต้องขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และปฏิบัติงาน
ด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
ในวาระนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า การจะพัฒนาประเทศให้มี
ความเจริญรุ่งเรืองนั้น จำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ บัณฑิตทั้งหลายได้ศึกษา
เล่าเรียนมาจนมีความรู้ความสามารถสูง จัดได้ว่าเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาบ้านเมือง
ทุกคนจึงควรจะได้ภูมิใจ และตั้งใจพยายามนำความรู้ที่อุตสาหะเล่าเรียนมาไปใช้ให้สำเร็จผล
เป็นประโยชน์ เป็นความเจริญมั่นคงแก่ชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในฐานะที่บัณฑิตทั้งหลาย
สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้เชิญพระนามกรมของ
สมเด็จพระบรมราชชนกมาเป็นชื่อ ขอให้ท่านน้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก
ที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มายึดถือ
เป็นหลักในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบความสุข
ความเจริญรุ่งเรือง และความสำเร็จสมหวังในชีวิต ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุก
สวัสดีโดยทั่วกัน