พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561
พระโอวาท 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
วันศุกร์ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่า 
มหาวิทยาลัยได้พัฒนากิจการด้านต่างๆ ให้ก้าวหน้ามาด้วยดีโดยตลอด ขอแสดง 
ความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิผู้ได้รับรางวัล และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับ 
เกียรติและความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญา 
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ข้าพเจ้า 

บัณฑิตทั้งหลายเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของประเทศ เพราะจะต้อง 
เป็นกำลังสำคัญ ในการสร้างสรรค์จรรโลงความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมือง 
ภารกิจดังกล่าว นับว่าเป็นงานที่หนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งสังคม 
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้มีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นมากและซับซ้อน 
ส่งผลกระทบทั้งต่อบุคคล สังคมส่วนรวม และประเทศชาติบัณฑิตทุกคนจึงต้อง 
มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ที่จะปฏิบัติภาระหน้าที่อันหนักนั้นให้สำเร็จผล โดยประกอบ 
อาชีพการงานด้วยความขยันหมั่นเพียรและซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งขวนขวาย 
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ เพื่อจะได้นำความรู้มาใช้เป็นปัจจัย 
ในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ สำคัญที่สุด ขอให้ทุกคนน้อมนำ
พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัว 

232
เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มายึดถือเป็นหลักในการดำเนิน 
ชีวิตและการทำงาน แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคง 
ให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมือง 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนมีความสุข 
ความเจริญ พร้อมทั้งความสำเร็จสมหวังทุกประการ และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้
มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน 

233