พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562
พระโอวาท 


สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
วันศุกร์ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับ 
ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ 


การสร้างสรรค์ประเทศไทยให้มีความเจริญยั่งยืน ด้วยการพัฒนาอย่างสมดุล 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
คนในภาคการเกษตร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และฐานะ 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ บัณฑิตทั้งหลายจึงควรจะได้ร่วมมือร่วมความคิดกัน 
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพของเกษตรกรไทย 


ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่าน มีความ 
ผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน 


301