พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา 2559

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560

สำเนา
พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ได้รับรางวัล และบัณฑิตทุกคน
ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
เมื่อสองวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า บัณฑิตจะต้อง
ขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งขอให้ทุกคนตั้งใจพยายามนำความรู้
ที่เล่าเรียนมาไปใช้ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง โดยยึดมั่นในพระราชปณิธานของ
สมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง”
ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า ปัจจุบัน ประเทศของเรายังต้องการบุคลากรที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ สติปัญญา และคุณธรรม มาร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองอีกมาก
บัณฑิตทั้งหลายนับว่ามีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ เพราะได้รับการฝึกฝนอบรมทั้งในด้านความรู้
ความฉลาดและคุณธรรมความประพฤติมาดีแล้ว จึงย่อมเป็นที่คาดหวังของสังคม ว่าจะเป็นกำลังสำคัญ
ในการพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้า หากทุกคนจะได้ตระหนักถึงความจริงข้อนี้ แล้วถือเป็นหน้าที่
และความรับผิดชอบที่จะต้องร่วมกันสร้างสรรค์จรรโลงสังคม ชาติบ้านเมืองของเราก็จะเจริญมั่นคง
สืบไปเป็นแน่นอน
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบความสุข
ความเจริญ และความสมหวังในชีวิต ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน