พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562
พระโอวาท 


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ 
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ 
ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ 
วันจันทร์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ 
สวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ. ขอแสดง 
ความยกย่องอย่างจริงใจต่อลูกเสือและบุคลากรลูกเสือทุกคน ที่ได้รับเหรียญลูกเสือ 
สรรเสริญ ประจำปี ๒๕๖๒. 


น่าชื่นชมอย่างยิ่ง ที่กิจการลูกเสือสามารถยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้อย่าง 
กว้างขวาง และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศไทย 
มาโดยตลอดต่อเนื่อง. เห็นได้ชัดว่า การส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการฝึกอบรมเป็น 
ลูกเสือ ได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการบำเพ็ญประโยชน์ อันเป็นเป้าหมายหลัก 
ของกิจการลูกเสือนั้น นอกจากจะเป็นคุณแก่ตัวลูกเสือเองแล้ว ยังส่งผลดีต่อสังคม 
ส่วนรวมด้วย. ที่กล่าวเช่นนั้น เพราะการบำเพ็ญประโยชน์และการช่วยเหลือผู้อื่น 
จะช่วยบ่มเพาะลูกเสือให้มีคุณลักษณะของพลเมืองที่ดี คือเป็นผู้มีระเบียบวินัย 
มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเมื่อรวมกับความรู้ความสามารถ 
ทางวิชาการแล้ว ย่อมส่งเสริมบุคคลให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ ผู้สามารถสร้าง 
ความเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นให้แก่ชาติบ้านเมืองได้. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ลูกเสือ 
ทุกคนจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยและธรรมเนียม 
ของลูกเสืออย่างแน่วแน่ ทั้งมีความเพียรพยายาม ที่จะปฏิบัติการทุกอย่างให้สำเร็จผล 
ตามอุดมการณ์ที่ได้ตั้งไว้ เพื่อความวัฒนาผาสุกของบ้านเมืองเราสืบไป. 


309

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขออวยพรให้กิจการ 
ลูกเสือมีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น ทั้งขอให้ลูกเสือและผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกคน 
ทุกฝ่าย มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ประสบแต่ความสุขความเจริญทุกเมื่อทั่วกัน. 


310