พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2556 – 2560 ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562
พระโอวาท 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ 
ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
วันจันทร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับ 
บัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นในโอกาสที่ข้าพเจ้ามีอายุครบ ๔ รอบ และได้สืบสานวิสัยทัศน์
ที่ข้าพเจ้าได้วางไว้ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้
การวิจัยนำ และเป็นศูนย์ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติโดยมาตรฐานสากล ในการ 
พัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้นำทางวิทยาศาสตร์

ผู้สำเร็จการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทุกคน ซึ่งเป็นคนไทยเป็นผู้ได้
รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ตามโครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างบุคลากรระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ให้เป็น 
กำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติล้วนได้รับทุนจาก 
รัฐบาลไทย เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศของตน โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา 
แคนาดา ยุโรป และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ดังนั้นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้
ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต และสามารถนำไปใช้ประกอบกิจการงาน 
ให้สำเร็จผลได้เป็นอย่างดี 

315 

ปัจจุบันมีคนเก่งจำนวนมาก แต่คนที่ทั้งเก่งและดีด้วยหาได้ยาก สิ่งที่มีคุณค่า
ไม่ยิ่งหย่อนกว่าความรู้ด้านวิชาการ คือการเห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ครูบา 
อาจารย์ ผู้มีพระคุณและแผ่นดินถิ่นเกิดของตน ดังนั้นบัณฑิตทั้งหลายจงตระหนักถึง 
หลักคุณธรรมต่าง ๆ ดังกล่าวด้วย หากคิดและปฏิบัติได้จริงก็จะทำให้การนำความรู้ที่
เรียนมาทำประโยชน์ให้แก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์ 


ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข 
ความเจริญจงทั่วกัน 


316