พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา 2559

วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2560

สำเนา
พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ได้รับรางวัล และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
การที่บัณฑิตจะสร้างความสำเร็จและความก้าวหน้ามั่นคงในกิจการงานอย่างแท้จริงและ
ยั่งยืนได้นั้น นอกจากจะต้องอาศัยความรู้ที่ถูกต้องและแม่นยำชำนาญ ทั้งความรู้ในด้านลึก คือความรู้
ในสาขาวิชาเฉพาะที่บัณฑิตเล่าเรียนมา และความรู้ในด้านกว้าง คือความรู้ในสาขาวิชาอื่น ๆ รวมทั้งความรู้รอบตัวเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ แล้ว บัณฑิตยังต้องมี
คุณธรรมความสุจริต เป็นเครื่องประกอบส่งเสริมอีกประการหนึ่งด้วย คุณธรรมความสุจริตนี้
เป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานทุกอย่าง เพราะเป็นเครื่องป้องกันบุคคล
ให้ห่างไกลจากความชั่วและความเสื่อมเสียหายทั้งปวง ทำให้แต่ละคนได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ดีที่เจริญอย่างเต็มที่ บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสมบูรณ์พร้อมอยู่แล้ว จึงควรจะได้
ฝึกฝนตนเองให้มีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความสุจริต
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่
มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุขความสวัสดีจงทั่วกัน