พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2562
พระโอวาท 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ 


เมื่อสามวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ขอให้บัณฑิตในที่ประชุมนี้ ตั้งใจศึกษา 
หาความรู้เพิ่มเติมให้ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้น พร้อมทั้งฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีจิตใจ 
ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความสุจริต เพราะความรู้และคุณธรรมนั้น เป็นเครื่องมือและ 
เครื่องประคับประคองส่งเสริม ให้แต่ละคนสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จผลที่ดีที่เจริญ 
และแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานได้ 


ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลาย ถึงคุณธรรมสาคัญประการหนึ่ง 
คือความกตัญญูกตเวทีบุคคลผู้ยึดมั่นในความกตัญญูกตเวที ย่อมไม่ประพฤติปฏิบัติ
ในทางชั่วทางเสื่อม แต่ตั้งใจพยายามประพฤติตนเป็นคนดี และนำความรู้ตลอดจน 
คุณสมบัติทั้งปวงที่ได้สร้างสมมาดีแล้ว ไปใช้ประกอบกิจการงานที่ดีที่สุจริต ให้ความดี
ความเจริญที่บังเกิดขึ้น เป็นเครื่องทดแทนคุณของทุกคนทุกฝ่ายที่ได้เกื้อหนุนตนมา 
ความกตัญญูกตเวทีนี้ จึงเป็นเครื่องหมายของคนดีบัณฑิตทุกคนควรจะได้พิจารณา 
ให้เห็นคุณค่าของความกตัญญูกตเวที แล้วน้อมนำมาเป็นคุณธรรมประจำใจ 


ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน 
และทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน 


481